JUAN GARAIZABAL: Kostel v pohybu

27. 1. - 18. 4. 2011
DOX Prague, a.s